ФитКит инспирација: Ана Глигоровска од Битола
ФитКит инспирација: Ана Глигоровска од Битола

Ана од Битола: Мотивацијата доаѓа после првиот пат кога ќе се посети теретаната!

ФитКит инспирација: Ана Глигоровска од Битола

Самото одење во теретана е нејзина омилена активност, зашто чувството после завршен тренинг е незаменливо и се чувствува полна со енергија. A веќе некое време размислува да заплива и во водите на јогата. Запознајте ја Ана Глигоровска од Битола, ФитКит инспирација на неделата. 👋

ФитКит инспирација: Ана Глигоровска од Битола
ФитКит инспирација: Ана Глигоровска од Битола
ФитКит инспирација: Ана Глигоровска од Битола
ФитКит инспирација: Ана Глигоровска од Битола
Image for post
Image for post

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store