ФитКит инспирација: Александра Маринковски од Тетово
ФитКит инспирација: Александра Маринковски од Тетово

Ане од Тетово: Онлајн трензинзите ме мотивираа да станам од кревет!

ФитКит инспирација: Александра Маринковски од Тетово

Фитнесот не заморува, туку релаксира, а најдобар сведок за тоа е Александра Маринковски од Тетово (нагалено — Ане), нашата ФитКит инспирација на неделата. 💪

ФитКит инспирација: Александра Маринковски од Тетово
ФитКит инспирација: Александра Маринковски од Тетово
ФитКит инспирација: Александра Маринковски од Тетово
ФитКит инспирација: Александра Маринковски од Тетово
ФитКит лого

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store