Вистината за активниот животен стил

Image for post
Image for post

Многу често кога луѓето ќе го слушнат зборот активен го поврзуваат со нешто тешко и страшно.

Луѓето имаат слика дека активниот животен стил подразбира саати поминати во фитнес или пак некои екстремни вежби, “офф роуд” велосипедизам, искачување планини, трчање маратони итн. Таа претстава е резултат на многуте вљубеници во спорт и активен животен стил кои благодарение на социјалните медиуми и интернетот промовираат таков живот. И, тоа е прекрасно затоа што инспирираат многу луѓе да започнат поквалитетен животен стил, но сепак обичниот човек не е заљубен во тоа и веднаш си кажува на себе: “јас нема шанси ова да го правам”.

Некои луѓе сметаат дека за да бидеш активен треба да бидеш фит и да имаш six pack (стомачни) затоа што на ТВ или ФБ ќе видиме реклама поврзана со активен живот и здравје која има слика на врвно тонирано тело. Доколку си и ти еден од тие на кого му се рушат сите светови кога ќе помисли да биде активен, дозволи ми да ти го променам мислењето :).

Дочитај ја оваа статија на нашата веб страна со клик на следниот линк.

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store