Дали вежбам правилно?

Image for post
Image for post

На кој начин и да изберете да станете фит и каде и да вежбате, вежбите што ги правите не се само за да изгледате убаво. Секое движење има цел и активира одреден мускул или група мускули. За да ви биде тренингот поефикасен и да извлечете максимум од него, без да се повредите, треба само да следите правилни техники.

  1. Огледалце мое
    Гледајте се во огледало кога правите некоја вежба. Проверете дали тежината ви е подеднакво распоредена, а не само на една страна, и наместете се како што треба. На пример, кога правите чучнувања, колената не треба да ги движите многу напред; треба да може да си ги гледате стапалата.

Прочитај ја целата статија на следниот .

Ако ти се допадна ова што го читаше ќе ни значи да стиснеш на аплаузот 👏 и можеби да ја препорачаш статијава некому на кого му е потребна.

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store