Дали ми треба јога и од каде да почнам

Image for post
Image for post

Единствено доколку не постои медицински проблем или некаква посериозна повреда, тогаш прашањето дали ти треба не мора повеќе да си го поставуваш. Можеби не ти треба, но дефинитивно ќе ти стане потреба кога ќе ги дознаеш и искусиш бенефитите и ефектите од практикување на оваа дисциплина.

Јогата е древна форма на вежбање што се практикува низ светот, а докажано e дека ја подобрува општата здравствена состојба. Еден типичен час по јога значи глатка транзиција низ вежбите/ставовите што ја подобруваат флексибилноста и силата, со фокус на дишењето и духовното. Смирувањето на мозокот ќе биде честа тема на дискусија од страна на инструкторот во текот на часот.

Повеќе информации за тоа од каде да почнеш и кои типови на јога најмногу ќе ти прилегаат кликни на овој линк.

Прочитај повеќе од нас

Следи не’
Facebook
Instagram
YouTube

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store