Дали треба да вежбаш секој ден?

Image for post
Image for post

Не е лошо да се вежба секој ден. Имање некоја форма на физичка активност секој ден е паметно кога се обидувате да ја намалите телесната тежина. Но, ако сакате да изгубите масти, повторување на истите вежби, истиот интензитет или траење од ден за ден нема да функционира. Зошто? Одговорот е лесен, вашето тело се прилагодува на дневниот обем на работа.

Како да ја поправите оваа грешка?

Кликни на овде и продолжи со читање на нашата веб страна.

Прочитај повеќе од нас

Следи не’
Facebook
Instagram
YouTube

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store