Зошто “strong” е новото “sexy”

Image for post
Image for post

Факт е дека силно, тонирано и мускулно функционално тело е новото секси и за мажи и за жени. Зголеменото прифаќање на медиумите и компаниите за спортска облека дека убавината доаѓа во повеќе форми дава позитивен сигнал за да луѓето се охрабрени да живеат здрав и активен живот.

Најдоброто од се’ е тоа што здраво и убаво тело нема никогаш да излезе од мода. Сигурно си забележал дури и слабички луѓе кои воопшто не изгледаат здраво. На англиско говорно подрачје ги викаат “skinny fat”. Тоа значи дека генетиката ти помогнала да не бидеш дебел, но во суштина внатре си нездрав и без нешто спектакуларно ниво на енергија во текот на денот. Од друга страна може да видиш покрупна личност, но неговата внатрешност може да биде далеку поздрава. Во суштина вежбањето треба да биде најмногу насочено кон бенефит за внатрешниот дел на телото, а второстепен да биде изгледот од надвор.

Следните неколку точки се важни причини зошто треба да додадеш тежина и отпор во твоите тренинзи:

Прочитај ја целата статија на следниот линк.

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store