Како да “протнеш” вежбање во твојот ден

Image for post
Image for post

Кога се работи за наоѓање на мотивација да се дигнеш од комфорот на топлиот дом и кауч за да одиш на вежбање потребно е повеќе од “виша сила” :).

немам време” е убедливо најголемиот изговор што постои на земјината топка, но затоа што веќе е клише почна да еволуира во “во гужва сум и со многу работа” . Реалноста е дека секој од нас може да најде време за вежбање, односно време за себе. Се’ што треба да направиме е да станеме свесни дека изговорите ќе не повредат на долг рок. Жалосно е што повеќето од луѓето имаат време откако ќе дојде ситуација во животот која ќе ги посрамоти или уплаши.

Исклучиво се работи за одбивање на промена, а не за тоа дека нема да ми се допаѓа чувството после вежбање или дека нема да најдам омилена дисциплина. Еве 3 совети кои ќе ти помогнат да “протнеш” вежбање во твојота агенда:

Прочитај ја целата статија на следниот линк.

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store