Мартин Здравковски од Битола — ФитКит инспирација
Мартин Здравковски од Битола — ФитКит инспирација

Мартин од Битола: Колку повеќе сум задоволен со постигнатите резулати, толку повеќе сакам да вежбам!

ФитКит инспирација: Мартин Здравковски од Битола

Запознајте го Мартин Здравковски од Битола, нашата ФитКит инспирација на неделата и човекот кој пасијата кон фудбалот успешно ја пренасочи кон вежбањето фитнес. 👏

Мартин Здравковски од Битола — ФитКит инспирација
Мартин Здравковски од Битола — ФитКит инспирација
Мартин Здравковски од Битола — ФитКит инспирација
Мартин Здравковски од Битола — ФитКит инспирација
ФитКит лого

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store