Начини да протнеш празнично вежбање

Image for post
Image for post

Не сме сигурни дали немањето време повеќе се должи на тоа што ова е период со премногу прослави или затоа што брзаме да ги постигнеме целите и плановите што ни ги бара 2018-та година. Како и да е, во едно сме сигурни. “немам време” ќе не’ прогонува и во новата година :).

Но сепак, другата вистина е дека со малку самомотивација и планирање ќе се протне време и во овој период. Ако ништо друго барем ќе намали од грижата на совест. Кликни овде и дознајнеколку совети од нас што ќе ти помогнат во тоа.

Прочитај повеќе од нас

Следи не’
Facebook
Instagram
YouTube

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store