Несфатените и победникот :)

Image for post
Image for post

Ентузијазам. Амбиции. Лица на луѓе нетрпеливи да направат подобри резултати од минатата недела и со тоа да влезат во тесниот круг на конкуренти гладни за врвот. Кон нашата фиткафана патувам и со чешање на левата рака се борам. Неважно. Пристигнуваат нашите кафанџии, се мерат, цифри се бележат. Се редат тие така а тензијата во секој од нив расте. Што велат цифрите овој пат.

Image for post
Image for post

Тензијата ја ублажи Јосиф со всадување нови корисни информации за слушателите. Шок настана со пристигнување на резултатите. Мнозината од фиткафанџиите беа со влошени резултати. Се сеќаваме на левата рака нели? Казните го наполнија буџетот а тоа и ги стимулира натпреварувачите да се борат за првото место. Оваа недела тоа беше Јане, но кој ќе биде конечниот победник??? Останува да видиме..Следете не.

Марија

Овде пријави го своето учество за следната група и првата инфо кафана 😊

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store