Никола Шескокалов — личен тренер кај тебе дома

Image for post
Image for post

Со КросФит се бави веќе повеќе од 5 години. Сеуште активно и редовно тренира, а повремено и се натпреварува на домашна и меѓународна сцена. Како тренер почна да работи неодамна во Фитнес Ленд.

Фитнесот отсекогаш е негов предизвик, љубов и начин на живот. За КросФит вели дека е најдобрата програма за општа физичка спремност, како и најефикасен начин за согорување на телесни масти.

Никола ќе ти помогне да и ти добиеш љубов кон овој тип активност. Еден тренинг трае околу 1 час, се состои од загревање и истегање, HIIT и повторно истегање.

Процесот е следен:

  1. Соберете се минимум 5 луѓе, или па ние ќе ти најдеме група.
  2. Пријавете се и кажете кое време најмногу ви одговара.
  3. За повеќе прашања пиши ни на info@fitkit.app или искомуницирај не на нашите профили на или .
Image for post
Image for post

ФитКит e апликација која ти овозможува да вежбаш кога сакаш и каде сакаш, сега и во online вежбалните низ целата држава.

Апликацијата е достапна на и

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store