Прирачник за медитација — бегство од хаотичниот живот

Едноставни работи што треба и не треба да се прават во медитација

Image for post
Image for post

Не мислете дека ви треба потполно тивко и мирно место за да медитирате. Во реалниот свет, а особено во дом со деца или во канцеларија, речиси е невозможно да биде ,целосна тишина. Не убедувајте се себеси дека ви треба специјална опрема како што се подлога, ѕвончиња или прекривки за јога, зашто може да медитирате секаде. Ако се навикнете на помалку опрема, ќе ви биде полесно најдете малку време за медитирање. Не форсирајте се да почнете да дишете на некој одреден начин, на пример дишење од дијафрагма или дишење преку нос. Тоа може уште на почетокот да ве обесхрабри или да ве зашемети. Првин научете да се чувствувате удобно додека медитирате, па потоа ќе работите и на техниката за дишење. Не почнувајте да мислите на негативни работи кога ќе ви текне на списокот за на пазар или списокот на тоа што треба да го сработите денеска. Не правете долги списоци со афирмации или со цели на кои ќе мислите или ќе ги кажувате на глас.

Како правилно да медитираш продолжи да читаш на нашата веб страна со клик на следниот линк.

Прочитај повеќе од нас

Следи не’
Facebook
Instagram
YouTube

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store