Разјаснување на поимот физички фитнес

Image for post
Image for post

Разликата меѓу физичка активност и вежбање

Едноставно кажано, физичка активност е секое движење на телото при кое настанува мускулна контракција. Сите активности што ги правиме во текот на денот со движења, како што се: пешачење, кревање, чистење и работа во дворот, се примери за физичка активност. Најголем дел од луѓето прават најмалку по неколку физички активности секој ден без да се свесни за тоа. На пример, кога стоите и готвите или кога излегувате од дома за да завршите работа до било која институција, вие правите основни движења.

Можеби ќе ви биде интересно да размислите за физичките активности што ги правите секој ден без да сте свесни за тоа. Ќе бидете изненадени од тоа колку е долг или краток списокот со активности, затоа кликни на линков и продолжи да го читаш овој текст на нашата веб страна.

Прочитај повеќе од нас

Следи не’
Facebook
Instagram
YouTube

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store