6 начини како да ги инспирираш за фамилијарно вежбање

Не постои подобро време и сезона од ова сега, за да ги поттикнеш твоите деца и фамилија на активност. Ако можеби бараш начини како твоите најмили да прават паметни и здрави избори во животот еве ти 6 идеи и совети како можеш да почнеш.

Image for post
Image for post
  1. Консултирај се со лекарот на твоето дете
    Секоја возраст си има свои предности и недостатоци, затоа прво консултирај се со лекарот за моменталната состојба на твоето дете и за кој тип на активност е најсоодветна за таа возраст. Ова е особено важно доколку до сега сте немале никаква физичка активност. Градацијата и постепено зголемување на напорот се најдобар начин да не се навлече повреда и оштетување на некој од системите во развој.
  2. Креирај рутина
    Најдобриот начин за инволвирање на твојата фамилија и деца во активност е истото да не изгледа како задолжение, туку како забава. За почеток можеш да поставиш 2 дена во неделата во кои ќе одите до одредена локација која бара пешачење или возење точак. Уште подобро е кога имаш можност тој избор да биде на планина и во природа. Децата и секој од нас почнува да го засакува чувството за припадност и семејство кога е во природа и исклучен од се’ и секого.

Ако ти звучат логично и интересно провери ги и останатите насоки на оригиналната статија на нашата веб страна со клин на линкот.

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store